Количка

Лични данни

Права и задължения

Изгрев 84- ДМ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни

и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно

свободното движение на такива данни.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от

Регламент 2016/679 и въз основа на:

    o   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

    o   на изпълнение на задълженията на “Изгрев 84- ДМ” ЕООД по договор с Вас;

    o   законово задължение, което се прилага спрямо “Изгрев 84- ДМ” ЕООД;

    o   за целите на легитимни интереси на “Изгрев 84- ДМ” ЕООД или на трета страна.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите

на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и

търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната

сигурност.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

    o   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

    o   Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

    o   Точност и актуалност на данните;

    o   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

    o   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на

следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по

приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

    o   създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и

предостави услугата;

    o   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за

извършване на плащане и водене на счетоводство;

    o   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от

електронния ни магазин до Вас.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители

и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP

адрес и други, които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация,

свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и

водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията

по договора.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни,

отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи,


религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични

данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот

или сексуална ориентация.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното

съхранение. След което “Изгрев 84- ДМ” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи

всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е

необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед

легитимни интереси на Администратора или друго лице.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични

данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване

на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни


Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от “Изгрев 84- ДМ” ЕООД потвърждение дали се

обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се

до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в

електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от “Изгрев 84” ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и

да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами

да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и

парола: https://sin-bg.com/index.php?route=account/login

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от “Изгрев 84- ДМ” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични

данни, а “Изгрев 84- ДМ” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е

налице някое от посочените по долу основания:

    o   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или

обработвани;

    o   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на

съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

    o   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

    o   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по

правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес support@belyoto.bg или чрез

попълването на следния Формуляр.


“Изгрев 84- ДМ” ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и

обработва:

    o   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на

ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо “Изгрев 84” ЕООД;

    o   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

    o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от “Изгрев 84- ДМ” ЕООД да ограничи обработване на свързаните с

Вас данни, когато:

    o   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а

само използването им да бъде ограничено;

    o   ”Изгрев 84- ДМ” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването,

но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни

претенции;

    o   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Изгрев 84- ДМ” ЕООД да

провери точността на личните данни;

    o   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания

на “Изгрев 84- ДМ” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е

необходимо за изпълнението на договора с “Изгрев 84” ЕООД, или ако данните Ви се

обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред “Изгрев 84- ДМ”

ЕООД:

    o   да поискате от ”Изгрев 84- ДМ” ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим

формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

    o   да поискате от “Изгрев 84- ДМ” ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен

от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

    • обработването на данни за целите на директен маркетинг;

    • обработването на данни за целите на профилиране.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че

съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат

предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за

установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни


Ако ”Изгрев 84- ДМ” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може

да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне

за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

”Изгрев 84- ДМ” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и

организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на

сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да

доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в

съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.


Предоставяне на личните Ви данни на трети лица


“Изгрев 84- ДМ” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични

данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване

на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични

данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви

се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и

притежаван от “Изгрев 84- ДМ” ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за

данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“

на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, “Изгрев 84- ДМ”

ЕООД може да предостави данните на доверени партньори,които работят по възлагане от

страна на “Изгрев 84- ДМ” ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на

конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да

има възможност “Изгрев 84- ДМ” ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат

право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате “Изгрев 84- ДМ” ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си

партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.


Мерки за сигурност и защита


“Изгрев 84- ДМ” ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да

защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от

страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в

съответствие с технологичното развитие.

“Изгрев 84- ДМ” ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от

придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.


В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.


Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:


Наименование на администратор на лични данни:

“Изгрев 84 - ДМ” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201164556

Седалище и адрес на управление: с. Белоградец,ул. "Момина сълза" 8        

Телефон: 089X xxx XXX

Електронна поща: support@sin-bg.bg


Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в “Изгрев 84 - ДМ” ЕООД:

Адрес за кореспонденция: с. Белоградец, ул. "Момина сълза" 8    

Телефон: 089x xxx xxx

Електронна поща: support@sin-bg.bg


Форма за контакт: ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

За правилното функциониране сайтът използвa "бисквитки". Виж повече